Dự án đã thực hiện

Thiết kế thi công Booth mock-up tại Discovery Complex- 302 Cầu Giấy, Hà Nội cho Times+

Thiết kế thi công quầy rượu cho công ty Elmich