Thi công hệ thống quầy kệ tủ Asus tại Sapomart Giảng Võ